Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Firma Gebroeders Van Tilburg. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Firma Gebroeders Van Tilburg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Firma Gebroeders Van Tilburg zijn vrijblijvend. Firma Gebroeders Van Tilburg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Firma Gebroeders Van Tilburg behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Firma Gebroeders Van Tilburg behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Firma Gebroeders Van Tilburg bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Firma Gebroeders Van Tilburg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Firma Gebroeders Van Tilburg ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Firma Gebroeders Van Tilburg daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Firma Gebroeders Van Tilburg aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Firma Gebroeders Van Tilburg een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Firma Gebroeders Van Tilburg.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Firma Gebroeders Van Tilburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Firma Gebroeders Van Tilburg wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Firma Gebroeders Van Tilburg. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Firma Gebroeders Van Tilburg zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Firma Gebroeders Van Tilburg, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Firma Gebroeders Van Tilburg over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Firma Gebroeders Van Tilburg opgave doet van een adres is Firma Gebroeders Van Tilburg gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Firma Gebroeders Van Tilburg
Korte Voorhouterweg 1
2231 JH, Rijnsburg

Aansprakelijkheid

Firma Gebroeders Van Tilburg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Firma Gebroeders Van Tilburg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Firma Gebroeders Van Tilburg komen. Firma Gebroeders Van Tilburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Firma Gebroeders Van Tilburg eveneens geen verantwoordelijkheid. Firma Gebroeders Van Tilburg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Firma Gebroeders Van Tilburg, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Firma Gebroeders Van Tilburg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Firma Gebroeders Van Tilburg uitgesloten.

Diversen

De klant van Firma Gebroeders Van Tilburg dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Firma Gebroeders Van Tilburg geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Firma Gebroeders Van Tilburg garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Firma Gebroeders Van Tilburg het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Firma Gebroeders Van Tilburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Firma Gebroeders Van Tilburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Firma Gebroeders Van Tilburg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Firma Gebroeders Van Tilburg. Niets uit uitgaven of publicaties van Firma Gebroeders Van Tilburg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma Gebroeders Van Tilburg.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Firma Gebroeders Van Tilburg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Firma Gebroeders Van Tilburg te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Firma Gebroeders Van Tilburg te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Firma Gebroeders Van Tilburg
Korte Voorhouterweg 1
2231 JH, Rijnsburg
[T] 071 4021615
[F] -
[W] www.bakkerijvantilburg.nl
[E] info@bakkerijvantilburg.nl
[KvK] 28010276
[BTW nr.] NL 004644724 B01

Bakkerij van Tilburg
Korte Voorhouterweg 1
2231 JH  RIJNSBURG

Heeft u vragen?
Bel 071 - 402 16 15 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 20:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal